OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÍCHOV

Zápisy ze schůzí

úvodní stránka >>>

 

1. Ustanovující schůze rady

2. Mimořádná schůze 14.3.2010

3. Zápis z jednání se společností 1. JVS a.s.

 

Zápis z ustavující schůze Občanského sdružení Víchov

 

Datum: 7.2.2010

Místo : Víchov 49

 

Přítomni: Bc. Jana Karvašová

                   Jiřina Vladařová

                   Milan Šíp

 

Program:  1/ Stanovy

                   2/ Volba výboru  Občanského sdružení

                   3/ Výběr peněžního ústavu

                   4/ Doména víchov.cz

                   5/ Diskuse

 

 1/ Stanovy – Přítomní členi / viz příloha účastníků / schůze byli seznámeni s platnými stanovami Občanského sdružení Víchov, které schválilo Ministerstvo vnitra České republiky.

 

2/ Volba výboru Občanského sdružení

Do funkce předsedy  Občanského sdružení Víchov  byl navržen p. Milan Šíp bytem Víchov 49.

        Hlasování:

        Pro- 2                                                                            

        Proti -0

        Nehlasoval/a/ - 1

 

Do funkce místopředsedkyně Občanského sdružení Víchov byla navržena paní Bc.Jana Karvašová  bytem Víchov 44.

        Hlasování:

        Pro – 2

        Proti -0

        Nehlasoval/a/ -1

 

Do funkce jednatelky Občanského sdružení Víchov  byla navržena paní Jiřina Vladařová bytem Víchov 49.

        Hlasování:

        Pro – 2

        Proti -0

        Nehlasoval/a/ -1

 

3/ Výběr peněžního ústavu

Paní Vladařová  navrhla přítomným členům  založit bankovní účet u Poštovní spořitelny. Všichni byli seznámeni s obchodními podmínkami, úroky a způsobem vedení účtu. Účet bude veden elektronicky, aby mohlo docházet  ke kontrole hospodaření.

        Hlasování:

        Pro -3

        Proti – 0

        Nehlasoval/a/ - 0

 

4/ Doména víchov.cz

Předseda výboru p. Šíp představil podobu webových stránek O.s. Víchov . Seznámil přítomné s obsahem a informoval o poplatcích za vedení a správu připravovaných stránek. Byla zaregistrována doména vichov.cz u firmy Webhosting C4. Po zaplacení částky 1440,-Kč budou spuštěny oficiální stránky Občanského sdružení Víchov.

        Hlasování:

        Pro – 3

        Proti -0

        Nehlasoval/a/ - 0

 

 5/ Diskuse

Paní Karvašová  navrhla plán akcí pro rok 2010. Občanské sdružení  chce jednat  s místním Městským úřadem v Černošíně o rekonstrukci  objektu na provozování kulturních a společenských akcí, který ve Víchově chátrá. 

 

 

Zapisovatelka   Jiřina Vladařová                                                                 Předseda výboru  Milan Šíp

 

 

zpět

 

Zápis mimořádné schůze Občanského sdružení Víchov ze dne 14.3.2010

Téma schůze: Dodávka vody pro část obce Víchov

Místo konání: Víchov 21

 

Přítomní:

Za občanské sdružení Víchov: 

×          Jiřina Vladařová

×          Jana Karvašová

×          Milan Šíp

Zástupci městského úřadu Černošín:

×          Miroslav Plincelner

×          Zdeněk Nedvěd

Občané Víchova:

      Miroslav Karvaš, Jana Michalová, Karel Michal, Lukáš Hilpert, Gustav Hilpert, Květa Šípová, Dominika Podolková, Jana Šafránková,

      Josef Šafránek, Marie Šafránková, Pavel Zeman, Zdeněk Bergl, Romana Valtová, Lenka Suchánková, František Musil, Tomáš Pilík, Adéla Pilíková,

      Karel Zwettler, Václav Černý, Jitka Černá, Rudolf Michalčík, Hana Mandausová, Helena Dobročányiová, Jiří Macek

 

Program: 1. Seznámení s problematikou dodávky a ceny „vody“ od společnosti SPORK s.r.o

               2. Návrhy řešení současné situace

               3. Návrhy řešení situace do budoucna

               4. Diskuse k tématu

 

1. Seznámení s problematikou dodávky a ceny „vody“ od společnosti SPORK s.r.o

Starosta města Černošín Miroslav Plincelner seznámil účastníky schůze s návrhem smlouvy od společnosti SPORK s.r.o. s městem Černošín (viz. zde).

 

Dle předloženého návrhu smlouvy činí náklady za m3 užitkové vody přibližně 100kč. Při přepočtení na osobu budou měsíční náklady činit přibližně 300kč, které bude od odběratelů vybírat město Černošín. S tímto návrhem všichni občané nesouhlasili a žádají o jiné řešení dané situace.

 

2. Návrhy řešení současné situace

Přítomní se shodli, že navrhované náklady jsou nepřiměřené a je zapotřebí urychleně nalézt řešení, jak tyto náklady snížit. Jeden z návrhů, který by připadal v úvahu, je připojení současného zařízení na vlastní zdroj energie, ale s tímto návrhem musí souhlasit firma SPORK s.r.o. Pan Plincelner přislíbil, že při jednání s danou firmou navrhne toto prozatímní řešení.

Další z návrhů je finanční výpomoc města Černošín na úhradu nákladů, o kterou bude Občanským sdružením Víchov zažádáno na městské radě v Černošíně.

 

 3. Návrhy řešení situace do budoucna

Starosta přislíbil vybudování vlastního zdroje vody s možností připojení pro celou obec. Zároveň byly navrženy dvě varianty provedení. Jednou z nich je vybudování zcela nového vrtu na obecním pozemku a napojení na současný „vodovodní řád“. Druhou variantou je zprovoznění stávající studny v prostoru bývalého kravína a napojení na současný „vodovodní řád“.

Pan Plincelner nás přizval na jednání se společností 1. JVS a.s., která se koná 15.3.2010. Na tomto jednání bude projednáváno vybudování vodního zdroje pro obec Víchov. Účast přislíbili předseda a místopředsedkyně Občanského sdružení Víchov.

 

4. Diskuse k tématu

 

 

zpět

 

 

 

 

Zápis z jednání se společností  1. JVS a.s.

 

Téma jednání: Nalezení vhodného zdroje vody pro občany Víchov

Datum: 15.3.2010

Místo: Náměstí 1.máje 62
            Černošín

 

Přítomní:

Zástupce společnosti 1. JVS a.s.: pan Mára

Zástupce města Černošín: Miroslav Plincelner

Zástupci Občanského sdružení Víchov: Milan Šíp a Jana Karvašová

 

1. Obeznámení současné situace

Pan Plincelner vysvětlil současnou situaci ve Víchově. Dále upozornil na hlavní cíl tohoto jednání, který je co nejrychleji vyřešit nynější situaci a najít vhodné řešení, které zbaví občany Víchova hrazení poplatků za služby od společnosti SPORK s.r.o.

 

2. Možné varianty zdroje vody pro Víchov

Byly projednávány dvě možnosti získání zdroje vody. První varianta je vybudování nového vrtu. Druhá varianta je obnova čerpání vody ze studny na území bývalého kravína. Vzhledem k nižším finančním nákladům se všichni přítomní přikláněli k druhé variantě.

  

3. Rozbor zvolené varianty zdroje vody

- Zvolený zdroj vody neleží na pozemku města Černošín. Pan Plincelner již tuto skutečnost řeší s majitelem pozemku.

- Zdroj vody se delší časové období nevyužíval, proto je nutné zajistit vyčištění studny.

- Zjištění vydatnosti a čistoty zdroje.

- Připojení zdroje vody ke stávajícímu „vodovodnímu řádu“.

- Přibližná doba realizace je okolo 6 měsíců.

- Přibližná cena by poté činila okolo 12 až 15Kč za m3.

- Stále by se jednalo o užitkovou vodu. Možnost úpravy vody na pitnou je stále otevřená.

- Zda bude možné tento zdroj vody využít, se zjistí až po rozboru vydatnosti a čistoty vody.

- O dalším jednání v dané záležitosti bude také obeznámeno Občanské sdružení Víchov.

 

 

zpět

úvodní stránka >>>